Baranes

La funció de protecció, regulada pel CTE, l’estètica i la consistència (sensació de seguretat) son els tres factors que determinen el disseny del producte. El tipus d’escala (graó d’arrancada, ull d’escala,...) també condiciona el model de barana.