Escales i baranes

A part del servei funcional i indispensable com a mecanismes d’ascens i descens, una escala representa un símbol arquitectònic, que estableix conexió entre espais, passant a ser un concepte de gran força estètica en qualsevol projecte.

  1. Compensades (de caragol)
  2. Zig-zag
  3. Faixes laterals
  4. Estructura central

Singulars Segons la disposició dels graons, l’escala pot ser oberta, només petjada o tancada, amb petjada i contrapetjada. Aquests poden ser de diferents materials: fusta, vidre que es solen posar en escales interiors; i xapa o pedra.

La funció de protecció, regulada pel CTE, l’estètica i la consistència (sensació de seguretat) son els tres factors que determinen el disseny del producte. El tipus d’escala (graó d’arrancada, ull d’escala,…) també condiciona el model de barana.

  1. Balcó
  2. Barrots horitzontals
  3. Barrots verticals
  4. Vidre