Habitatge unifamiliar entremitgeres

Rehabilitació estructural de l’habitatge amb façana d’estuc, combinada amb  acer corten i sòcol de pedra en planta baixa. Escala interior de formigó amb barana de barrots verticals de rodó massís inoxidable. Lluerna amb vidre trepitjable antilliscant suportat per estructura d’alumini. Baranes de terrat amb muntants de ferro i passamà i brèndoles amb acer inoxidable.