Nau industrial #3

Façana amb estructura de formigó recoberta per tauler fenòlic (Parlex) amb tancaments de vidre perimetrals en cada planta de les oficines. Sistema de mur cortina estructural. Escala majestuosa amb estructura de tub d’acer inoxidable i graons i barana de vidre.